ข้อมูลโรงเรียน

 

cropped-1055250056.jpg

JOMJANWITTAYAKARN SCHOOL 


 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

******

            โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 150  หมู่ที่ 1   ตำบลจอมจันทร์   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน   ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2483   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

            ปี พ.ศ.2525  ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            ปี พ.ศ.2532   ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            ปี พ.ศ.2535 ได้รับคัดเลือกจาก  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ใกล้บ้าน  สำหรับนักเรียน  ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  และด้อยโอกาสทางการศึกษา

            ปี พ.ศ.2537  เปิดห้องเรียนสาขาที่โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา

            ปี พ.ศ.2538  เปิดห้องเรียนสาขาอีก 2 ห้อง ที่โรงเรียนบ้านหาดไร่ (ปัจจุบันคือโรงเรียนหาดทรายทองวิทยา ) และที่โรงเรียนบ้านท่าป่าคา (ปัจจุบันคือโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา)

            ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนถึง 3 ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา
  2. ระดับประถมศึกษา
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                   จากการที่ได้รับบริหารหลักสูตร  ถึง 3 ระดับ นับว่าเป็นการบริหารงานที่ยากลำบาก และมีภารกิจมากมายหลายประการ ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารงานด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร จนทำให้งานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Facebook Comments