การแข่งขันกรีฑาสี 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเคารพกติกา และการออกกำลังกาย เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน คณะ อสม.หมู่ที่ 1และหมู่ 7 ที่มาร่วมคัดกรองผู้มาร่วมงาน…

Facebook Comments