สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนครั้งที่ 68

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่

รายการ

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

เงิน

22

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำจักร์

 

1. นางสุกัญญา  สะสม

 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ทอง

25

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ

2. เด็กชายธนพล  นวนดั้ว

3. นายสมพงษ์  จินะใจ

 

1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ

2. นางจงจินต์  เหลาแตว

 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

ทองแดง

21

1. นางสาวจุฑาทิพย์  กะจันต๊ะ

2. นางสาวนิติกานต์  อินต๊ะ

 

1. นายคมสันต์  ทองอ่อน

2. นางสาวศรัณยา  ลำบาล

 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

เงิน

16

1. นางสาวณัฐภรณ์  กองทา

2. นายราชภัฎ  ชุ่มเฟือย

 

1. นายคมสันต์  ทองอ่อน

2. นางนุชจรินทร์  มาสุข

 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

เงิน

14

1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินต๊ะทุม

2. เด็กหญิงบุษกร  ชาวเวียง

 

1. นายคมสันต์  ทองอ่อน

2. นางปภัสนรัลย์  สายโนวงค์

 

เรียนรวม – ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่

 

1. นางจงจินต์  เหลาแตว

 

Facebook Comments