บุคลากร

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  นายดามพ์  กันแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์   ครู ชำนาญการ
นางณัฐญาภรณ์  มหามิตร
  ครู ชำนาญการ
  นางสาวศรัณยา  ลำบาล
   ครู
นายเจตนิพัทธ์  ปิ่นแก้ว
   ครู
  นางสาวชลธิชา  เย็นใจมา
   ครูผู้ช่วย
 นางปริศนา  อภิวรรณ์
  ครู อัตราจ้าง
   ครู ธุรการ
 นายวิชัย ดีน้อย นักการภารโรง


JOMJANWITTAYAKARN SCHOOL

2016-07-11

Facebook Comments