ทำเนียบประธานนักเรียน

ทำเนียบประธานนักเรียน
ประธานนักเรียนประปีการศึกษาที่ 2560  นำโดยนางสาวธัญญาเรศ  วงย์ใย

นางสาวณัฐภรณ์  กองทา

รองประธาน

นายราชภัฎ  ชุ่มเฟือย

รองประธาน

นางสาวนิติการต์  อินต๊ะ

เหรัญญิก

นางสาวนันทิชา  คำจันทร์

เหรัญญิก

นางสาวจุฑาทิพย์

ฝ่ายต้อนรับ

นางสาวอุบลรัตน์  ห่วงแก้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายฐิติชนก  สีหราช

ฝ่ายกิจกรรม

นายสมพงษ์  จินะใจ

ฝ่ายกีฬา

นายขวัญชัย  ดีน้อย

ฝ่ายกีฬา

นายสิทธิกร  ศิริรัตน์

ฝ่ายกีฬา

นางสาววรางคณา  อนุมา

ฝ่ายกีฬา

นายธีรพงษ์  แสนเมือง

ฝ่ายกีฬา

นายทวัฒน์  สุริยะ

ฝ่ายกีฬา

นายธนภัทร  อนุมา

ฝ่ายกีฬา

 

“คุณธรรม  นำวิชาการ  สานความร่วมมือ  ยึดถือปัชญาของโรงเรียน”

 

 

Facebook Comments