>> ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน <<
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
O1:โครงสร้าง
O2:ข้อมูลผู้บริหาร
O3:อำนาจหน้าที่
O4:แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5:ข้อมูลการติดต่อ
O6:กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7:ข่าวประชาสัมพันธ์
O8:Q&A ถาม-ตอบ
O9:Social Network
การบริหารงาน
O10:แผนดำเนินงานประจำปี
O11:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน
O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17:E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19:รายงานกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22:ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26:การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28:รายงานการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารนโยบายไม่รับของขวัญ
O35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต
ประจำปีรอบ6เดือน
O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43:การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
Facebook โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร QR Code Line โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
 

 

 

 

เว็บไซต์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
http://jomjan.ac.th/jomjan
 
   
   
   
---ข่าวการศึกษา---  
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่อยู่ : 150 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
E-Mail : chomchan.stie@gmail.com
website : www.jomjan.ac.th
Facebook : โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
โทรศัพท์ : 081 387 6258