โครงการภายในโรงเรียน

รายการโครงการทั้งหมด
โครงการ อัพเดท ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจอมจันทร์ 06/26/2018 นางยุพิน  รังกาใจ
โครงการภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 06/26/2018 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2560
โครงการธนาคารแห่งกฎระเบียบ 06/26/2018 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2560
โครงการเว็บไชต์นิทานเพื่อการศึกษา 06/26/2018 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2560
โครงการแจ้งความสารวัตรนักเรียน 06/26/2018 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2560
โครงการตารางบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาล 06/26/2018 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2560
โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 06/26/2018 นายคมสันต์  ทองอ่อน
การฝึกแข่งขันคอมพิวเตอร์ 06/26/2018 นายคมสันต์  ทองอ่อน
     
     
     
     
Facebook Comments