ศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบัวแดง

โรงเรียนหนองบัวแดง ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากรครู นักเรียน ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานราชการ ผู้บริหารเริ่มจากศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจหลักคิดของหลักปรัชญาฯ  รวมถึงทำความเข้าใจตัวครูแต่ละคน มีการประชุมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนงานของโรงเรียน จากนั้นจึงค่อยๆ หนุนให้ครูศึกษาและเข้ารับการอบรม ออกไปเรียนรู้ดูงาน และ ร่วมกันกำหนดนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและวัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กลงมือปฏิบัติ และถอดความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เกิดการซึมซับ ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ มีการดึงวิทยากรผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียน จัดให้ชุมชน วัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยใช้หลัก “บ-ว-ร” ทุกกิจกรรมดำเนินการอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายพูดภาษาเดียวกันนั่นคือ ภาษาพอเพียง

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาเวียงสา จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภายในกลุ่มต่อไป

 

     

show1

Facebook Comments