กีฬา-กรีฑานักเรียน 2559 ชมรมครูและบุคลากรการศึกษาตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือง

กีฬา-กรีฑานักเรียน 2559 ชมรมครูและบุคลากรการศึกษาตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือง


ชมรมครู และบุคลากรทางการศึกษาตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือ  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษาจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬาโรงเรียนตานชุมพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา  

     

ภาพชุดที่ 1  show1

ภาพชุดที่ 2  show1

 

Facebook Comments