โครงการกตัญญูสู่ชุมชน เบตง – น่าน

โครงการกตัญญูสู่ชุมชน เบตง – น่าน

       โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้รับการประสานงานกันกลุ่ม โครงการกตัญญูสู่ชุมชน เบตล – น่าน ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนได้การฝึกทักษะการตัดผม ชาย และ หญิงฟรีจากโครงการกตัญญูสู่ชุมชน เบตล – น่าน และได้รับมอบ ชุดเครื่องตัดแต่งทรงผม 1 ชุด เพื่อเป็นการสานต่อวิชาการตัดผมที่ทางโครงการได้ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้เป็นไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

       

 

Facebook Comments