โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2560

โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2560

         โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้ห่วงใยเรื่องสุขภาพและพารานามัยของนักเรียน เนื่องจากโรคไข้เลือดออกมีาหะนำโรค คือ ยุงลาย และยุงลายมาสารถเพาะพันธุ์ได้รวดเร็วจำเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ ทางโรงเรียนจึกจัดกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นาหะนำโรคร้ายนี่ไม่ให้ม่สู่นักเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้

         โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน โดย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 

 

 

Facebook Comments