โครงการฝึกอบรมการสืบสารและถ่ายทอดจารีตประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลจอมจันทร์

โครงการฝึกอบรมการสืบสารและถ่ายทอดจารีตประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลจอมจันทร์

          จัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 มิถุนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ และโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมมือจัดขึ้นพัฒนา สืบสารและถ่ายทอดจารีตประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลจอมจันทร์ ต่อไป

 

     

 

 

 

Facebook Comments