กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศักษาปีที่ 1-6/2560

กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศักษาปีที่ 1-6/2560

         ด้วย ชมรมครูตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือง จะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาเหลือไชยราม (ค่ายภาษาไทย) โรงเรียนริมฝั่งน่าน (ค่ายภาษาอังกฤษ)

     

 

 

 

Facebook Comments