ค่ายคุณธรรม นำชีวิต

      สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับควมสะดวกสบายทางด้านวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่วิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ขึ้น เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้ ความมีวินัย เสียสละ รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

      

 

 

Facebook Comments