เผยแพร่ผลงาน Best-Practic โดย นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง

Best-Practic
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน   
เรื่อง GOOD FOOD GOOD HEALTH
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ่านรายละเอียด 

 

 

 

Facebook Comments

Khomsun thong-on

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร