วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี  และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย     ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  2561

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

  1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียน
  2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู่
  3. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด   รวมทั้งได้

รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม

 

 

 

Facebook Comments