ปภ. ตำบลจอมจันทร์ มอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย

             สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการโครงการบรูณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมหลักเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กิจกรรมย่อย (โครงการ) ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และได้จัดการวัสดุ กู้ชีพกู้ภัยจำนวน 6 รายการ เพื่อส่งมอบให้แก่ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

 

 

 

Facebook Comments