กรีฑาสีโรงเรียน 2561

         ท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
โรงเรียนจอมจันทร์มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายในของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารในครั้งนี้
 
        วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนที่โรงเรียนจอมจัทร์วิทยาคาร ล้วนส่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
 
        จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
 
 
 
 
 
Facebook Comments