ค่ายพัฒนาวิชการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2561

ค่ายพัฒนาวิชการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประจำปีการศึกษา 2561

ชมรมครูและบุคลากาทางการศึกษาตำบลตาลชุม  จอมจันทร์  นาเหลืง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านครกคำ

 

 

 

Facebook Comments