กรีฑากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา เวียงสา กลุ่ม 3

กลุ่มโรงเรียนเรียนประถมศึกษา เวียงสา 3 มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา    และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเวียงสา 3 จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีใน

หมู่คณะ

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   และสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด

 

 

 

Facebook Comments