ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.4 และลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

        โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคาร
สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) และลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

ประกาศ โรงเรียน
เอกสารประกวด

 

 

Facebook Comments