ค่ายพุทธบุตร 2562

          ด้วย โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้ก าหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน“ค่ายพุทธบุตร”ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารโรงเรียนบ้านปางสา โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน โรงเรียนบ้านนาเคียน และโรงเรียนบ้านนากอก จ านวนนักเรียนทั้งหมด๙๓คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก าหนดจัดการอบรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน๒๕๖๒ณวัดบ้านจอมจันทร์ หมู่ ๑ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Facebook Comments