วันต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่

          วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว

        ด้วยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้างยาเสพติดในเขตบริการของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารใน ตำบลจอมจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 9.30 น.


          ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking : ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

         ในวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้างยาเสพติดในเขตบริการของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารใน ตำบลจอมจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 9.30 น.
        จากนั้นได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโทษของยาเสพติด และวิธีป้องกันยาเสพติดระบายในชุมชน


           วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 013.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560

          ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ในปี พ.ศ.2529 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน คำประพันธ์ชนิดต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง การคัดลายมือ การระบายสีภาพ และการวาดภาพระบายสี

Facebook Comments