งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

          ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี

          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมประเพณีการแห่เทียนพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ.วัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วันจอมจันทร์ วัดนาแฮน วัดปางสา วัดท่าข้าม  และ วัดป่างุ๋เจริญชัย

Facebook Comments