แผนพัฒนา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

          โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร และชุมชน ได้จัดทำเอกสารสารสนเทศแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ฉบับสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสารสนเทศแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศต่อไป  

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐาน
กรอบแนวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนคุณภาพ ประชุม ผอ.สพป [PowerPoint]
ประชุมขับเคลื่อน รร คุณภาพ น่าน 1 @ 8 กค 62 [PowerPoint]
3-2 ตัวบงชี้ และ เกณฑการประเมิน-สมศ.รอบ 4
เอกสารประกอบการบรรยาย สมศ รอบ 4 รร.บดิน 4
Facebook Comments