สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ขึ้น  โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำงานจักสาน ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้นำนักเรียนชั้น ป.1-3  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Facebook Comments