ประเมิน สมศ.รอบ 4

          วันที่  20-21  มกราคม  2563  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  รอบที่  4  โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช   รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์จาก  สพป.น่าน เขต 1  คณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 และคณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับ

Facebook Comments