เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเวียงสา 3 ปีกศ.2562

          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โดย นายดามพ์  กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  การเดินทางไกล/แรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ  ของกลุ่มโรงเรียนเวียงสา  3  ณ  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  อ.เวียงสา  จ.น่าน โดยมี คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย

Facebook Comments