เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1-3

เมื่อวันที่  20-21 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

Facebook Comments