ศึกษาดูงานกลุ่ม ต.จอมจันทร์

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน  โดยมีคณะครูและนักเรียนจำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คือ  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านปางสา โรงเรียนบ้านนาเคียนและโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ร่วมทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2563

Facebook Comments