ประเมินประสิทธิภาพ ผอ. ปีกศ.62

 วันที่  3  มีนาคม  2563  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา,ก.ต.ป.น. และการนิเทศแบบบูรณาการคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช   รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้

Facebook Comments