ประกาศเรียนรู้ออนไลน์

     โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารมีกำหนดจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในวันที่ 21-28เมษายน 2563 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน www.dltv.ac.th

Facebook Comments