ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนผ่าน DLTV

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ DLTV เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

Facebook Comments