พิธีไหว้ครู 2563

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลังอีกทั้งการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

Facebook Comments