การออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เรื่อง หัตถกรรมจักสานงานท้องถิ่น

ผลงานนวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เรื่อง หัตถกรรมจักสานงานท้องถิ่น โดย คุณครูศรัณยา ลำบาล

Facebook Comments