นวัตกรรม  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “หลากเรื่องเฟื่องความรู้”

นวัตกรรม  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “หลากเรื่องเฟื่องความรู้” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัดทำโดย คุณครูศรัณยา ลำบาล

Facebook Comments