ร่วมเดินรณรงค์ 2564

วันที่24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกัน อบต.จอมจันทร์,รพ.สต.นาเคียนและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก,รณรงค์ใส่ใจป้องกันโรคโควิด19,กิจกรรมการจัดการขยะ,รณรงค์ป้องกันยาเสพติด,รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น

Facebook Comments