รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)ปีการศึกษา 2564

Facebook Comments