ร่วมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจอมจันทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

Facebook Comments