แผนการเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโควิด-19

   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร มีแผนการเผชิญเหตุ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยจัดให้มีความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบกลุ่มเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School รายละเอียด ดังนี้

Facebook Comments