เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 2564

          คณะครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดกิจกรรรมการเดิทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือ โดยมีกิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล การผจญภัยตามฐานต่าง ๆ การจำลองการอยู่ค่ายพักแรมและการประกอบอาหาร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างมีความสุข
          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารขอขอบคุณ คุณครูสถิต วงค์พุทธคำและคุณครูพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ ที่ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายลูเสือครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ/ครับ

Facebook Comments