กิจกรรมวันเข้าพรรษา/อาสาฬหบูชา 2559

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

                        เป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล และยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองละผู้อื่น    รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงจัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป

 

  

 

show1

Facebook Comments