ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ผ่านทาง อีเมล์ chomchan2014@ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.jomjan.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559

อ่านเอกสารประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

 

Facebook Comments