โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลตาลชุม : จอมจันทร์ : นาเหลือง กำหนดจัดฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้สำเร็จสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการทบทวนการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือ และการอยู่ค่ายพักแรมได้อย่างเข้มข้น ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้ผ่านการอบรมอย่างสนุกสนาน

      

show1

Facebook Comments