เข้าค่ายลูกเสือ 2559

                      เนื่องจาก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3   กิจกรรม

 คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน ข้อ 273ว่า การเดินทางไกล

และแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนใน ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วย

ตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3  กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ

กิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก 

                         ชมรมครูและบุคลากรการศึกษาตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือง จึกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูเสือขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร กิจกรรมดั่งกล่าว

     

อัลบั้มภาพชุดที่ 1

อัลบั้มภาพชุดที่ 2

 

 

Facebook Comments