SAR 2559 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

           

         การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังกล่าว โรงเรียนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารและการจัดการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นการรายงานผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วย การประเมินมาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ด้านคุณภาพการบริหารจัดการและด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการดำเนินการได้แสดงถึงการบริหารงานอย่างเป็นระบบ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ได้รับความร่วมมือในการประเมินตนเองทั้งในระดับห้องเรียน ระดับสายชั้นและระดับโรงเรียน เป็นอย่างดีจากคณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแบบประเมินและเอกสารรายงานเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป


เอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปีโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา

 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

 ส่วนที่ 3 สรุปผล-แนวทางการพัฒนา และความ ต้องการการช่วยเหลือ

 

 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

 

 SAR ปฐมวัย

 

 

 

 

Facebook Comments