ผู้ปกครองรวมใจร่วมมือพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๐ ร.ร.จอมจันทรวิทยาคาร จัดให้มีการพัฒนาโรงเรียน โดยมีชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วมร่วม เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ตลอดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน การสร้างบรรยากาศ ที่ดีภายในสถาบันกับชุมชน จึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาอย่างหนึ่ง ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ

 

 

 

 

Facebook Comments