ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นั้น  เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  จึงกำหนดการรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังนี้

ระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา สมัครได้ที่ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ในวันที่ 21 ถึง 23 มี.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ในวันที่ 23 ถึง 30 มี.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ในวันที่ 27 ถึง 30 มี.ค. 61

สามารถสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่       โทรศัพท์ : 054680076

                                                                                      E-mail : chomchan.site@gmail.com

 

 

 

 

 

Facebook Comments