รับสมัครนักเรียนเข้าบริษัทสร้างการดี

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบริษัทสร้างความดี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ ป้องกันการทุจริต ” ภายใต้ชื่อ “ โรงเรียนสุจริต ” , เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส ร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา)

      โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจึงได้ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในโครงการโรงเรียนสุจริต นักเรียนคนใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมบริษัทได้ด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ ทำการสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลย

 

 

 

Facebook Comments