รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)

             การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

             เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการ

 

ส่วนที่-1-ข้อมูลสถานศึกษา
ส่วนที่-2-ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่-3-สรุปผล-แนวทางการพัฒนา-และความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่-4-ภาคผนวก1

 

 


 

Facebook Comments